Spółka jawna
Wszystko o spółce jawnej- umowa spółki jawnej, księgowość, skrót, praktyczne porady dotyczące działania spółki jawnej

Spółka jawna. Pełna księgowość

Pełna księgowość należy do najbardziej zaawansowanych oraz sformalizowanych form ewidencji księgowej.pełna księgowość spółki jawnej

Regulacje prawne:

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694 ze zm).

Zasady prowadzenia pełnej księgowości spółki jawnej (ksiąg handlowych) regulują przepisy ustawy o rachunkowości.

Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
  • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych jak i  spółki partnerskie mają możliwość stosowania zasad rachunkowości określone ustawą także  od początku następnego roku obrotowego, z zastrzeżeniem, że przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 Euro.

 

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem prowadzenia księgowości spółki jawnej oraz firmy, które dobrowolnie wybrały tę formę, zobligowane są stosować określone ustawą zasady rachunkowości,  przedstawiając sytuację majątkową i finansową jak i wynik finansowy.

 

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

 

Przy prowadzeniu księgowości spółki jawnej  zasady opodatkowania podmiotów nieposiadających osobowości prawnej są identyczne  jak przy księgowości uproszczonej. Różnica jest w samym sposobie prowadzenia ksiąg, określonym szczegółowo ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, póz. 591 z późn. zm.).
Osoby prawne od dochodu ustalonego na zasadach ogólnych płacą podatek według stawki liniowej 19%.

Pełna księgowość spółki jawnej obejmuje m.in:

 

  • przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
  • prowadzenie (na podstawie dowodów księgowych) ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • okresowe ustalanie/sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
  • sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie, przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą
  • poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą

 

Przedsiębiorcy objęci są obowiązkiem prowadzenia wkładów wspólników >>

 

Czytaj więcej:

 

Be Sociable, Share!
Z tagami: , , , ,